najlepszy adwokat rozwody Warszawa   

adwokat Marcin Śmiałek

 

Podział majątku po rozwodzie - pomoc prawna

Często zdarza się, że w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie nabywają tzw. majątek wspólny w skład którego może wejść dom, działka, firma lub dobra ruchome, nieruchomości. W momencie ustania małżeństwa nadchodzi moment, w którym trzeba dokonać podziału majątku co zazwyczaj nie jest takie łatwe i wiąże się z pokrzywdzeniem któregoś z małżonków. Dlatego też sprawy sądowe związane z podziałem majątku wlicza się do jednych z bardziej czasochłonnych i bardzo skomplikowanych, zwłaszcza że świeżo po rozwodzie obie strony byłego związku mogą sobie być niechętne, mogą mieć również roszczenia które związane są z ciągłym udowadnianiem winy współmałżonka. Sprawy dotyczące podziału majątku warto próbować najpierw regulować za pomocą umowy, ugody. Jeśli jednak nie będzie to możliwe - należy wystąpić do sądu z wnioskiem o ostateczny podział majątku.

Co jest przedmiotem podziału majatku wspólnego?
- wynagrodzenie za pracę, dochody z każdej innej działalności zarobkowej obu małżonków
- dochody uzyskiwane z majątku wspólnego oraz majątków osobistych
- środki finansowe zgromadzone na otwartych i pracowniczych kontach emerytalnych
- kwoty składek na subkontach (zgodnie z artykułem 404, ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń

Majątek osobisty to:
- przedmioty nabyte przez małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego
- przedmioty odziedziczone, zapisane, darowane
- prawa majątkowe podlegające odrębnym przepisom
- przedmioty służące do zaspokajania wyłącznie potrzeb osobistych jednego z małżonków
- prawa niezbywalne przysługujące tylko jednej osobie
- przedmioty uzyskane w wyniku zadośćuczynienia
- wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę
- przedmioty będące nagrodami za osiągnięcia jednego z małżonków
- prawa autorskie, prawa własności przemysłowej

Zadaniem adwokata będzie:
- przygotowanie wniosku o podział majątku wspólnego, ze wskazaniem wspólnego majątku oraz podstawą ustania wspólności majątkowej oraz żądaniem dokonania podziału majątku. Wniosek może obejmować całość majątku lub też, z ważnych powodów, np. tylko jego część.
- dochodzenie ustalenia nierównych udziałów małżonków we wspólnym majątku
- dochodzenie o zwrot wydatków oraz świadczeń, które zostały poniesione na rzecz wspólnego majątku
- dochodzenie o ustalenie takiego podziału majątku, z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się do powstania danych dóbr
- złożenie wniosku o nieważność majątkowej umowy małżeńskiej
- złożenie wniosku o zwrot długów, które zostały spłacone tylko przez jednego małżonka
- doradztwo obu stronom w zakresie podziału majątku, rozwiewanie wszelkich wątpliwości prawnych, pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, reprezentacja w sądzie

 
KANCELARIA ADWOKACKA MARCIN ŚMIAłEK AL. ST. ZJEDNOCZONYCH 72 LOK. 237, 10-TE PIĘTRO, 04 - 036 WARSZAWA, TEL./ FAX 22 855 43 40